سلام ساختمان

پوشش خود تمیز شونده بتن، آجر و سنگ (فتو کاتالیست) شریف نانو پارس

{[{ PS.getPriceRange('IRT') | persianDigit }]}

امروزه در شهرهای صنعتی وجود ریز گردها و ذرات دوده در هوا موجب ایجاد آلودگی های زیادی روی نماهای شهری می شود. اعمال این پوشش بر روی نماهای ساختمانی بخصوص نما های سنگی، سیمانی و آجری با جذب اشعه ی فرابنفش خورشید موجب شکسته شدن پیوند های ایجاد شده بین آلودگی ها و اتم های سطحی شده و ذرات آلودگی را از سطح جدا می کند در نتیجه موجب تمیز شدن خود به خودی سطح می شود.

ثبت قیمت

فروشندگان

امروزه در شهرهای صنعتی وجود ریز گردها و ذرات دوده در هوا موجب ایجاد آلودگی های زیادی روی نماهای شهری می شود. اعمال این پوشش بر روی نماهای ساختمانی بخصوص نما های سنگی، سیمانی و آجری با جذب اشعه ی فرابنفش خورشید موجب شکسته شدن پیوند های ایجاد شده بین آلودگی ها و اتم های سطحی شده و ذرات آلودگی را از سطح جدا می کند در نتیجه موجب تمیز شدن خود به خودی سطح می شود.

سطوح قابل اجرا:

سطوح بتنی سازه های شهری مانند پل ها

سنگ نما

نماهای آجری

نماهای سیمانی 

سطوح قابل اجرا سطوح بتنی سازه های شهری مانند پل ها سنگ نما نماهای آجری نماهای سیمانی
هیچ نقد بررسی وجود ندارد