سلام ساختمان

رزین براق کننده mito

{[{ PS.getPriceRange('IRT') | persianDigit }]}

رزین براق کنندهmito .این محصول بعدازاجرا شدن به روی سنگ گیوتین نمای سنگ را هم واتر پرف کرده و بعد جلوه ای خاص به سنگ میدهد.دارای براقیت خاص

ثبت قیمت

فروشندگان

رزین براق کنندهmito .این محصول بعدازاجرا شدن به روی سنگ گیوتین نمای سنگ را هم واتر پرف کرده و بعد جلوه ای خاص به سنگ میدهد.دارای براقیت خاص

عایق رطوبت می باشد
هیچ نقد بررسی وجود ندارد