سلام ساختمان

متریال دیوارچینی

متریال دیوارچینی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶

آیا واقعا بهترین متریال برای دیوارچینی های معمول هبلکس است؟ جایگزین مناسبتری برای دیوارچینی وجود نداره؟ منظور من از مناسبتر هم فنی و هم ریالی است. همچنین منظورم دیوارهای پیرامونی ساختمانه...