سلام ساختمان

نظر خودتان را درج کنید
نظر در مورد بلوک لیکا دیواری تو خالی ته پر(3جداره).