سلام ساختمان

نظر خودتان را درج کنید
نظر در مورد بلوک سفال آژینه ۲۰×۲۰×۱۰.